Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen of gebruik van de diensten van EMDR Platform, waarvan de functies beschikbaar zijn gesteld op www.emdr-platform.nl (hierna: “Diensten”), gelden onderstaande algemene voorwaarden. De Diensten worden aangeboden door EMDR Platform gevestigd aan Middelmolenstraat 7, 3061 LH te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75401339 (hierna: “EMDR Platform”).

De diensten van EMDR Platform

 1. De Diensten van EMDR Platform zijn bedoeld voor EMDR-behandelaars zoals psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen en psychiaters. U bepaalt zelf of u aan deze kwalificatie voldoet en bent hiervoor zelf verantwoordelijk. EMDR Platform accepteert hierin geen aansprakelijkheid, vanuit u of vanuit derde partijen.
 2. De Diensten van EMDR Platform bieden u de mogelijkheid om via een online platform EMDR- of reguliere behandelingen uit te voeren. U bepaalt zelf hoe u de Diensten inzet en voor welke specifieke doelen.
 3. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, dient u zich te registreren. Nadat de registratie is afgerond, komt de overeenkomst tussen EMDR Platform en u (hierna: de Overeenkomst) tot stand.
 4. Het platform van EMDR Platform is te kwalificeren als een medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen. Dat betekent dat EMDR Platform op grond van deze verordening onder andere: (1) geen tekst, benamingen, merken, afbeeldingen en andere al dan niet figuratieve tekens zal gebruiken die u kunnen misleiden met betrekking tot het beoogde doeleinde, de veiligheid en de prestaties van het platform. Indien u het bepaalde in de vorige zin toch ervaart, kunt u contact opnemen met EMDR Platform via het contactformulier op www.emdr-platform.nl. (2) uw klachten of meldingen over vermoedelijke incidenten in verband met de Diensten uiterst serieus neemt en een register bijhoudt van de eventuele klachten.

Gebruiksregels en account

 1. Het is verboden om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met deze voorwaarden of met toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Indien EMDR Platform constateert dat u deze voorwaarden of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag EMDR Platform ingrijpen om de overtreding te beëindigen. EMDR Platform mag u dan de toegang tot de betreffende functies ontzeggen.
 3. Het door u aangemaakt account is persoonlijk en mag alleen door uzelf gebruikt worden. U dient de toegang tot het account middels de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient het wachtwoord strikt geheimgehouden te worden. EMDR Platform gaat ervan uit dat alles wat gebeurt vanaf uw account, na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. Er mag per persoon slechts één account aangemaakt worden.
 4. EMDR Platform is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal zijn medewerking verlenen aan bevoegd gegeven bevelen.
 5. U bent verplicht om alle redelijke aanwijzingen van EMDR Platform te volgen die betrekking hebben op het gebruik van de Diensten.

Beveiliging en privacy

 1. EMDR Platform zal zich maximaal inspannen om de Diensten te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens.
 2. Bij gebruik van de Diensten worden uw persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring voor meer informatie.
 3. De data en gegevens die u invoert via de Diensten blijven uw eigendom. U verstrekt aan EMDR Platform een gebruiksrecht voor deze data en gegevens voor de duur van de Overeenkomst. U kunt dit gebruiksrecht beëindigen door de Overeenkomst op te zeggen en daarbij te verzoeken om de data en gegevens te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten, alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website berusten bij EMDR Platform.
 2. U krijgt van EMDR Platform de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten ten aanzien van de Diensten, alsmede alle informatie en afbeeldingen op www.emdr-platform.nl. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.
 3. U bent niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en u hebt geen recht op een kopie van de bronbestanden van de Diensten, behoudens de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 4. EMDR Platform kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien EMDR Platform dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het u niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
 5. Het is u niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter uit de Diensten te verwijderen.

Beschikbaarheid, wijziging en ondersteuning

 1. EMDR Platform streeft ernaar om de Diensten zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. EMDR Platform heeft het recht de Diensten of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden.
 3. Onderhoud en wijziging van de Diensten door EMDR Platform kan tot gevolg hebben dat de Dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is. EMDR Platform zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen.
 4. Voor (technische) ondersteuning kunt u terecht bij de helpdesk van EMDR Platform via het contactformulier op www.emdr-platform.nl.
 5. EMDR Platform streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan variëren.

Vergoeding en facturatie

 1. Voor het gebruik van de Diensten bent u, na een eventuele proefperiode, een vergoeding verschuldigd. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op www.emdr-platform.nl. EMDR Platform is gerechtigd om elektronisch te factureren.
 2. Indien een gratis proefperiode van toepassing is zal dit nooit stilzwijgend overgaan in een pakket waarvoor een vergoeding verschuldigd is. U zal worden gevraagd hierin een beslissing te nemen voordat de proefperiode afloopt. Indien u besluit om niet over te gaan naar een account waarvoor een vergoeding verschuldigd is, of geen beslissing neemt, verloopt de proefperiode automatisch.
 3. Indien u kiest voor een maandabonnement en deze bevestigt met een betaling van het maandbedrag voor de eerste maand, zal EMDR Platform elke volgende maand op dezelfde dag van de maand een incasso-opdracht van hetzelfde maandbedrag verwerken, tot u het abonnement opzegt.
 4. Indien u kiest voor een jaarabonnement en deze bevestigt met een betaling van het jaarbedrag voor het eerste jaar, zal EMDR Platform elk volgende jaar op dezelfde dag van het jaar een incasso-opdracht van hetzelfde jaarbedrag verwerken, tot u het abonnement opzegt.
 5. Van incasso-opdracht door EMDR Platform tot het daadwerkelijk afschrijven van uw rekening kan enkele dagen duren, afhankelijk van uw bank en/of betalingsprovider.
 6. Indien u kiest voor een multi-user pakket en opdracht geeft voor de aan u verstrekte offerte, wordt het bedrag op of na de dag van activatie van de bijbehorende gebruikersaccounts handmatig door EMDR Platform gefactureerd. Het multi-user pakket wordt aan het eind van de overeengekomen periode automatisch verlengd, tenzij u deze voor de einddatum van de overeengekomen periode opzegt. Een volgende factuur wordt door ons op of na de eerste dag van de volgende periode verstuurd. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
 7. EMDR Platform hanteert geen opzegtermijn. U kunt een maandabonnement, jaarabonnement en multi-user pakket van de eerste tot de laatste dag van de overeengekomen periode (maand, jaar of anders overeengekomen) opzeggen en dan worden nog niet verstuurde incasso's voor volgende overeengekomen perioden direct gestopt. Daarom geeft EMDR Platform ook geen voormelding van de incasso, maar u kunt op de dag van de incasso de bijbehorende factuur vinden op www.emdr-platform.nl onder Mijn account, of in geval van een multi-user pakket ontvangt u deze per e-mail.
 8. Na het opzeggen kunt u nog tot het eind van de overeengekomen periode gebruikmaken van EMDR Platform. Daarna verloopt het pakket vanzelf. U heeft geen recht op terugbetaling van de volgende overeengekomen periode als u op of na de eerste dag van die volgende overeengekomen periode opzegt.
 9. Alle door EMDR Platform genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Als de vergoeding niet op de afgesproken datum door EMDR Platform ontvangen is, ontvangt u een herinnering. Als 7 dagen na de afgesproken datum de vergoeding nog niet ontvangen is, wordt uw account door EMDR Platform tijdelijk geblokkeerd tot uw vergoeding is ontvangen. Dit betekent niet dat de vergoeding niet meer voldaan hoeft te worden.

Klachtenprocedure

 1. EMDR Platform neemt klachten en meldingen ten aanzien van de Diensten uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan contact worden opgenomen door middel van het contactformulier op www.emdr-platform.nl.
 2. Op klachten over de Diensten zal EMDR Platform zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.

Duur van de overeenkomst

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor een onbepaalde periode.
 2. De Overeenkomst kan te allen tijde door u worden opgezegd zonder opzegtermijn, waarbij de voorwaarden zoals beschreven onder "Vergoeding en facturatie" van toepassing zijn.
 3. EMDR Platform kan de overeenkomst beëindigen wanneer de onder Vergoeding en facturatie punt 5 genoemde termijn is verstreken zonder dat de vergoeding door EMDR Platform ontvangen is.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. EMDR Platform heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. EMDR Platform zal de wijziging of aanvulling ten minste 14 dagen vóór inwerkingtreding per e-mail bij u aankondigen.
 2. Als u de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kunt u binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna EMDR Platform de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als EMDR Platform besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kunt u de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. Het voorgaande geldt niet voor wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen van ondergeschikt belang.

Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend consumentenrecht anders voorschrijft.
 2. EMDR Platform is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die EMDR Platform of zijn bedrijfsactiviteiten overneemt.
 3. U dient EMDR Platform onverwijld op de hoogte te stellen bij een wijziging in naam, (post)adres, e-mailadres en overige voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie en gegevens.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met EMDR Platform op te nemen via het contactformulier op www.emdr-platform.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies